Algemene voorwaarden
Remedent NV

Onze website

Welkom op de GlamSmile Website ("Website"), een website beheerd door Remedent NV en/of een gelieerde onderneming (aangeduid als "Remedent", "wij" of "ons" in deze Gebruiksvoorwaarden). Wij zijn een bedrijf geregistreerd in Gent, België met ondernemingsnummer 0694872960.

Lees de volgende voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Website zorgvuldig door. Door informatie en/of materiaal van de Website te openen, te gebruiken of te downloaden, gaat u ermee akkoord de onderstaande voorwaarden te volgen en daaraan gebonden te zijn (de "Gebruiksvoorwaarden"). Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze Website (of enig materiaal op de Website) niet te gebruiken of te openen.

Het is belangrijk voor u om te weten dat wanneer u bepaalde delen van deze Website gebruikt, uw gebruik onderworpen kan zijn aan andere eigendomskennisgevingen en auteursrechtinformatie. Indien dit het geval is, wordt u verzocht dergelijke kennisgevingen te lezen en te bevestigen dat u deze aanvaardt voordat u de betreffende sectie opent.

Houd er rekening mee dat wij deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Als wij dat doen, zullen wij de wijzigingen op de Website publiceren, dus controleer de Website regelmatig op wijzigingen. Als u de Website blijft gebruiken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben aangebracht, wordt u geacht de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt.

1. Medische disclaimer

Alle informatie op deze website, inclusief informatie met betrekking tot tandheelkundige, medische en gezondheidsaandoeningen, producten en behandelingen, dient uitsluitend ter informatie. Deze informatie mag niet als volledig worden beschouwd en is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een patiëntenbezoek, telefoontje, consultatie of advies van een medische professional of informatie op of in een verpakking of etiket van een product.

Informatie verkregen door het gebruik van de Website is niet volledig en dekt niet alle kwalen, lichamelijke aandoeningen of de behandeling ervan. De geplaatste informatie is alleen voor informatieve doeleinden en dient op eigen risico te worden gebruikt.

U mag het verstrekken van tandheelkundig of medisch advies nooit negeren of uitstellen op grond van iets wat u op deze Website hebt gelezen, en u mag de informatie op deze Website niet gebruiken voor het stellen van een diagnose van een tandheelkundig of gezondheidsprobleem of het voorschrijven van medicijnen.

2. Gebruik van de inhoud van de website

De intellectuele eigendomsrechten op de Website (waaronder bijvoorbeeld onze handelsmerken) en het auteursrecht op al het materiaal dat op de Website is opgeslagen, weergegeven en toegankelijk is, zijn ofwel eigendom van ons of in licentie gegeven aan ons door derden ("Content"). Al deze rechten zijn voorbehouden aan ons of onze licentiegevers.

U mag geen Content of enig ander deel van de Website gebruiken, wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, verkopen, in licentie geven, verhuren, publiekelijk tonen of uitvoeren, bewerken, aanpassen of er een afgeleid werk van maken, op welke manier dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming daartoe.

Het is u door ons ook niet toegestaan de Website te gebruiken of de Website of de Inhoud te betreden voor commerciële doeleinden.

Desondanks mag u geselecteerde delen van de Website uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, informatief gebruik bekijken, gebruiken, downloaden en afdrukken, op voorwaarde dat u de Inhoud niet opnieuw publiceert en dat u auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, toeschrijvingen, octrooien en andere eigendomsvermeldingen intact houdt en niet onleesbaar maakt, wijzigt of vernietigt.

3. Gedrag van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Website, waaronder het zorgen voor voldoende apparatuur en internetverbinding om uw apparaat toegang te geven tot de Website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden die aan u zijn meegedeeld, en dat zij deze naleven.

Wanneer u de Website gebruikt, belooft u niet:

 • de Website niet te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen voor frauduleuze of onwettige doeleinden;
 • de Website niet te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen om zich voor te doen als een persoon of entiteit, of om zijn verbondenheid met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen;
 • de werking van de Website of de toegang ertoe verstoren;
 • geen virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen, spyware of andere computercodes, bestanden of programma's te verzenden of anderszins beschikbaar te maken in verband met de Website of de toegang daartoe, die schadelijk of invasief zijn of kunnen of bedoeld zijn om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen, of het gebruik ervan te controleren;
 • het vermogen van andere personen om toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken, te beperken of te verhinderen;
 • enig deel van de Website te wijzigen, aan te passen of te vertalen;
 • auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Website te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen; of
 • geen robot, spider, zoek-/opzoektoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat te gebruiken om de Website op te halen, te indexeren, te "scrapen", te "datamijnen" of op enigerlei wijze te verzamelen of te reproduceren of de navigatiestructuur of presentatie van de Website te omzeilen.

4. Feedback

Alle feedback, informatie, suggesties, inzendingen of materialen die u via of in verband met deze Website indient (een "Inzending") worden als niet-vertrouwelijk beschouwd, tenzij u ons anders meedeelt. Door dergelijke inzendingen aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij, zonder kosten en zonder de inzending aan u te hoeven toeschrijven, het recht hebben de inzending te kopiëren, weer te geven, te verspreiden en te gebruiken.

U verleent ons ook het recht om auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op, of gebaseerd op, de inzendingen te maken, weer te geven en te verspreiden. Remedent is vrij om dergelijke inzendingen onbeperkt te gebruiken en/of te verspreiden voor welk doel dan ook. Inzendingen zullen geen vertrouwelijke informatie over patiënten of artsen bevatten.

5. Wijziging, opschorting en beëindiging van de Website

Het is belangrijk op te merken dat wij ons het recht voorbehouden de werking van of de toegang tot de Website, of een deel daarvan, naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Wij kunnen bijvoorbeeld de werking van de Website voor alle gebruikers beëindigen indien wij niet langer diensten en producten leveren in uw regio of wij kunnen uw toegang tot de Website opschorten wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen de Website ook te allen tijde bijwerken en de inhoud wijzigen. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Website bij te werken, wijzen wij u erop dat de inhoud van onze Website op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

Wij kunnen ook de normale werking van de Website, of een deel van de Website, onderbreken wanneer dit nodig is om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

Wij garanderen ook niet dat de Website, of enige inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies en wij geven geen garanties, voorwaarden, beloften of waarborgen (gezamenlijk "beloften" genoemd), expliciet of impliciet, dat de inhoud op de Website nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

6. Andere websites en bronnen

Houd er rekening mee dat de Website links kan bevatten naar websites van derden, waaronder social media websites zoals Facebook, Instagram, Snapchat en/of Twitter. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en betekenen niet dat wij dergelijke websites van derden of de sociale media-accounts waarnaar wij hebben gelinkt, onderschrijven. Omdat wij geen directe controle hebben over dergelijke sites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of voor de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Wij beoordelen dergelijke websites van derden ook niet, dus houd er rekening mee dat:

 • wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites, met inbegrip van de voorwaarden waaronder dergelijke websites beschikbaar worden gesteld en het privacybeleid van dergelijke websites, en wij hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid ervan;
 • wij doen geen expliciete of impliciete toezeggingen met betrekking tot goederen of diensten of informatie die wij van dergelijke websites ontvangen; en
 • als u dergelijke websites bezoekt, doet u dat geheel op eigen risico.

U mag de Website niet framen, linken of deeplinken naar een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Aan een dergelijke toestemming zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Indien u een frame of een link of deep-link naar onze Website wilt opzetten, kunt u contact opnemen met privacy@plusu.group.

7. Privacy en cookies

Ons privacybeleid ( hier beschikbaar) ("Privacybeleid") verklaart ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, doorgeven en verwerken van uw persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of van u worden verzameld via de Website (inclusief het gebruik van cookies). U dient het Privacybeleid te lezen voordat u de Website gebruikt en, net als deze Gebruiksvoorwaarden, kan het Privacybeleid door ons te allen tijde worden gewijzigd.

8. Disclaimer

Hoewel wij ons best doen om u een informatieve website te bieden die u met plezier zult bekijken, wordt de website aan u beschikbaar gesteld op een "as is"-basis, tenzij wij in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel hebben bepaald. Dit betekent dat wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van u aanvaarden (behoudens paragraaf 9 hieronder). Het is daarom uw verantwoordelijkheid, en niet de onze, om ervoor te zorgen dat de Website geschikt is voor de door u beoogde doeleinden wanneer u deze gebruikt.

Hiermee rekening houdend aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid of geschiktheid van de Website om aan uw behoeften te voldoen en sluiten wij alle uitdrukkelijke of impliciete beloften uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • dat de toegang tot de Website ononderbroken of foutloos zal zijn;
 • dat de Website of de computerserver van waaruit de Website beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; en
 • op de nauwkeurigheid, inhoud, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of geschiktheid van enige inhoud die is opgenomen in of geleverd via de Website of anderszins beschikbaar is gesteld in verband met de Website.

Houd er rekening mee dat er bepaalde impliciete beloften zijn (vaak "garanties" genoemd) die wij wettelijk niet kunnen uitsluiten. Voor meer informatie hierover en voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij de gratis plaatselijke consumentenadviescentra in het land waar u woont. Als u bijvoorbeeld in Engeland woont, kunt u contact opnemen met het Citizens Advice Bureau voor meer informatie en advies.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor grove nalatigheid of voor enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service attack of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of een daaraan gekoppelde website.

U erkent ook en gaat ermee akkoord dat de werking van de Website afhankelijk is van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden (inclusief uw eigen apparaat of webbrowser), en dat wij hiervoor op geen enkele wijze garant staan of aansprakelijk zijn.

Als u een consument bent en deze Website gebruikt, weet dan dat wij onze Website alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U mag onze Website niet gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, punitieve of gevolgschade of verlies van gegevens, winst, inkomsten, zaken of goodwill.

10. Onze rechten

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Indien wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden nakomt, of indien wij onze rechten niet tegen u afdwingen, of indien wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij ons recht om een dergelijk verzuim tegen u af te dwingen hebben laten varen, of dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Indien wij besluiten ons recht om een verzuim of schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u af te dwingen, op te geven, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om rechten te verlenen aan iemand anders dan u en ons.

11. Juridische geschillen

Alle geschillen in verband met deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Indien u ervoor kiest om in verband met deze Gebruiksvoorwaarden een proces aan te spannen, kunt u het recht hebben om dit in uw eigen taal en voor uw plaatselijke rechtbanken te doen. Een lokale consumentenadviesorganisatie kan u adviseren over uw rechten.

Elk van de paragrafen van deze Gebruiksvoorwaarden werkt afzonderlijk. Dit betekent dat als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig, onwettig of onuitvoerbaar is, de overige paragrafen volledig van kracht blijven.

12. Contact

Als u van mening bent dat uw auteursrecht (of andere intellectuele eigendomsrechten) op de Website is geschonden of dat er inhoud is die volgens u illegaal is of inbreuk maakt op uw rechten of die van een derde, neem dan contact met ons op via info@glamsmile.com.

Als u andere vragen of klachten hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@glamsmile.com of ons schrijven op het adres Zuiderlaan 1-3, bus 8, 9000 Gent, België.

Alle rechten voorbehouden. PlusU en het PlusU logo zijn geregistreerde handelsmerken van Remedent NV.

Privacybeleid
Remedent NV

1. Inleiding

 • 1.1 Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers, gebruikers van diensten en producten.
 • 1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers, dienstgebruikers en productgebruikers; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1, van de GDPR).
 • 1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming voor het gebruik van cookies.
 • 1.4 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar Remedent NV, gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3, bus 8, België, met ondernemingsnummer 0474.973.168. Voor meer informatie over ons, zie hoofdstuk 13.

2. Krediet

Dit document is opgesteld aan de hand van een model van SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

 • 3.1 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website, diensten en producten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden, alsmede informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming en/of onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.
 • 3.2 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te exploiteren, onze diensten te verlenen en/of onze producten te gebruiken, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 • 3.3 Wij kunnen uw informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website en/of product/dienstenplatform ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, geslacht, geboortedatum en arbeidsgegevens. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 • 3.4 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die tijdens het gebruik van onze diensten worden verstrekt ("dienstgegevens"). De dienstgegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de prestaties van de site, paginabezoeken, conversiedoelen. De bron van de dienstgegevens bent u of uw werkgever. De dienstgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te exploiteren, onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databanken te onderhouden en met u te communiceren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 • 3.5 Wij kunnen informatie verwerken uit een aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt om u relevante goederen en/of diensten aan te bieden, te vermarkten en te verkopen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.
 • 3.6 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, waaronder contactgegevens van klanten ("klantrelatiegegevens"). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever omvatten. De bron van de relatiegegevens bent u of uw werkgever. De relatiegegevens kunnen worden verwerkt om onze relaties met klanten te beheren, met klanten te communiceren, die communicatie bij te houden en onze producten en diensten bij klanten te promoten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.
 • 3.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.
 • 3.8 Wij kunnen gegevens verwerken die u aan ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven ("notificatiegegevens"). De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de desbetreffende aanmeldingen en/of nieuwsbrieven toe te zenden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming en de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 • 3.9 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metadata in verband met de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met de gebruikers.
 • 3.10 Wij kunnen uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
 • 3.11 Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.
 • 3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze paragraaf 3, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • 3.13 Gelieve ons geen persoonsgegevens van andere personen te verstrekken, tenzij wij u daarom verzoeken.

4. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

 • 4.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en op de rechtsgronden die in dit beleid zijn uiteengezet.
 • 4.2 Wij kunnen specifieke categorie(ën) persoonsgegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen.
 • 4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. Wij zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de terugbetaling van dergelijke betalingen en de behandeling van klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en terugbetalingen.
 • 4.4 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens als bedoeld in dit punt 4, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

 • 5.1 In dit deel 5 geven wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 • 5.2 Wij en onze andere groepsmaatschappijen kunnen kantoren en faciliteiten hebben in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. De doorgifte naar elk van deze landen zal worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld of goedgekeurd en waarvan een exemplaar kan worden verkregen op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third- countries_en.
 • 5.3 De hostingfaciliteiten voor onze website kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld of goedgekeurd en waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers- outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 • 5.4 U erkent dat persoonsgegevens die u verstrekt voor publicatie via onze website of diensten, via het internet wereldwijd beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

 • 6.1 Deze paragraaf 6 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.
 • 6.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is.
 • 6.3 Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:
 • (a) De gebruiksgegevens worden minimaal zes (6) maanden en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (b) accountgegevens worden bewaard voor de duur van de toegangsmogelijkheid van de account plus één (1) jaar;
 • (c) De profielgegevens worden minimaal zes (6) maanden jaar en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (d) de gegevens over de diensten worden bewaard gedurende de duur van het gebruik van onze diensten plus vierentwintig (24) maanden;
 • (e) De gegevens over de aanvragen worden gedurende minimaal zes (6) maanden jaar en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (f) gegevens over klantenrelaties worden bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de wettelijke verjaringstermijn voor persoonlijke en/of contractuele vorderingen, plus één (1) jaar;
 • (g) De transactiegegevens worden gedurende minimaal zes (6) maanden jaar en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (h) De kennisgevingsgegevens worden minimaal achttien (18) maanden en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (i) correspondentiegegevens worden gedurende minimaal zes (6) maanden jaar en maximaal vierentwintig (24) maanden bewaard;
 • (g) de overeenkomstig punt 3.12 verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de wettelijke verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen, plus één (1) jaar;
 • 6.4 In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf aan te geven hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen bepalen wij de bewaartermijn op basis van de termijn die gelijk is aan de wettelijke verjaringstermijn voor persoonlijke en/of contractuele vorderingen, plus één (1) jaar.
 • 6.5 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel 6, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Amendementen

 • 7.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
 • 7.2 Wij kunnen u per e-mail of via het private berichtensysteem op onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

8. Uw rechten

 • 8.1 In dit deel 8 hebben wij de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom moet u de relevante wetten en richtsnoeren van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.
 • 8.2 Uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving zijn:
 • (a) het recht op toegang;
 • (b) het recht op correctie;
 • (c) het recht om zich te laten wissen;
 • (d) het recht om de verwerking te beperken;
 • (e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • (f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • (g) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • (h) het recht om de toestemming in te trekken.
 • 8.3 U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dit het geval is, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang komen, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar voor extra kopieën kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door ons een e-mail te sturen naar privacy@remedent.com
 • 8.4 U hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • 8.5 In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de nakoming van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
 • 8.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen ze echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.
 • 8.7 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • 8.8 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.
 • 8.9 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • 8.10 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:
 • (a) toestemming, of
 • (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, en die verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.
 • 8.11 Indien wij op uw verzoek alle beschreven persoonlijk identificeerbare informatie zouden beëindigen, weet dan dat wij uw persoonlijk identificeerbare informatie uit onze bestanden zullen verwijderen en er geen verder gebruik van zullen maken. Wij kunnen echter kopieën van uw persoonlijk identificeerbare informatie in back-ups bewaren. Merk op dat wij verplicht kunnen zijn om bepaalde informatie te bewaren door de wet en/of voor eigen legitieme zakelijke doeleinden.
 • 8.12 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.
 • 8.13 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking onverlet.
 • 8.14 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen, naast de andere methoden die in dit artikel 8 worden genoemd.

9. Over cookies

 • 9.1 Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser gegevens opvraagt van de server.
 • 9.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.
 • 9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

10. Cookies die wij gebruiken

 • 10.1 Wij kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij kunnen cookies gebruiken om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website navigeert (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: identificatiecookies);

 • (b) status - wij kunnen cookies gebruiken om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website (cookies die hiervoor worden gebruikt zijn: identificatiecookies);
 • (c) personalisatie - wij kunnen cookies gebruiken om informatie over uw voorkeuren op te slaan en de website voor u te personaliseren (cookies die hiervoor worden gebruikt zijn: identificatiecookies);
 • (d) beveiliging - wij kunnen cookies gebruiken als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, waaronder het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen (cookies die hiervoor worden gebruikt zijn: identificatiecookies);
 • (e) reclame - wij kunnen cookies gebruiken om ons te helpen voor u relevante advertenties weer te geven (cookies die hiervoor worden gebruikt zijn: identificatiecookies);
 • (f) analyse - wij kunnen cookies gebruiken om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren (cookies die hiervoor worden gebruikt zijn: identificatiecookies); en
 • (g) toestemming voor cookies - wij kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: identificatiecookies).

11. Cookies gebruikt door onze dienstverleners

 • 11.1 Onze dienstverleners maken gebruik van cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.
 • 11.2 Wij kunnen Google Analytics gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

12. Beheer van cookies

 • 12.1 Met de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren en cookies verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie.
 • 12.2 Het blokkeren van alle cookies zal de bruikbaarheid van veel websites negatief beïnvloeden.
 • 12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

13. Onze gegevens

 • 13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Remedent NV.
 • 13.2 Wij zijn geregistreerd in het Koninkrijk België onder registratienummer 0474.973.168, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3, bus 8, België.
 • 13.3 Onze hoofdzetel is gevestigd te 9000 Gent,Zuiderlaan 1-3, bus 8, België.
 • 13.4 U kunt contact met ons opnemen:
 • (a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
 • (b) per e-mail privacy@remedent.com

14. Functionaris voor gegevensbescherming

  14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: privacy@remedent.com